Phản hồi của khách hàng

Thư cảm ơn của khách hàng-Phòng khám 43 Nguyễn Khang

Cảm ơn phòng khám, vợ em được mổ cấp cứu thành công và hai mẹ con giờ đã ổn rồi...

Chi tiết

Phản hồi của khách hàng - Phòng khám 43 Nguyễn Khang

Phòng khám xin cảm ơn lời chia sẻ của một mẹ bầu đã theo khám tại phòng khám...

Chi tiết